skip

Kriterier

Bakgrund

Smarta Kartan har för avsikt att visa upp den lokala delningsekonomin som de flesta inte känner till. På Smarta Kartan ska du hitta det som annars ofta går under radarn.

Kriterierna togs ursprungligen fram av den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige (KES) och Göteborgs Stad med inspiration och stöd från Procommons collaborative economy analytical framework. Sedan dess uppdateras de demokratiskt i de styrgruppsmöten som KES och licensstäderna har fyra gånger om året.

Kriterier 5.0

Version 5.0 (senast uppdaterad 25 sep 2023)

Underlätta för tillgång framför ägande

Detta kriterium handlar om att synliggöra saker vi kan: hyra, dela, byta, låna och ge/få.

När det gäller resurser som tid och kunskap, så platsar de verksamheter och aktiviteter där kunskapsutbytet mellan deltagarna är i centrum som leder till minskad konsumtion och ökad gemenskap.

Öppna gör det själv-verkstäder där deltagarna själva får utföra reparationer går inte under kategorin reparatörer utan under “underlätta för tillgång framför ägande”, exempel kan vara cykelkök och makerspaces.

Offentliga och allmänna platser visas bara om de erbjuder tillgång till funktioner eller saker utöver det vanliga — som vanligtvis medför en kostnad.

Underlätta för återanvändning

Detta kriterium handlar om att synliggöra verksamheter som gör det lättare att: köpa begagnat och att köpa tjänsten reparation, alltså att förlänga livet på våra saker i stället för att köpa nytt.

För verksamheter som både utför reparationer, säljer begagnade och nyproducerade saker så är det reparationer och begagnade saker som lyfts fram på Smarta Kartan.

Öppet för alla

Detta kriterium syftar till att motverka diskriminering och främja inkludering. Öppen för alla innebär öppen oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariation och religion eller annan trosuppfattning. En könsseparatistisk aktivitet är dock godkänd. 

Detsamma gäller ålder, exempelvis aktiviteter riktade till barn.

Inte allmänt känt eller allmänt nyttjat

Detta kriterium syftar till att Smarta Kartan visar de tjänster och initiativ som inte är allmänt kända eller som majoriteten använder. Det betyder att Smarta Kartan inte listar verksamheter och tjänster som allmänheten redan kan antas känna till eller som majoriteten nyttjar, ett exempel på det är bilverkstäder.


Tillägg

Verksamheterna på Smarta Kartan får gärna uppfylla även följande tillägg.

• Bidrar till mellanmänsklig tillit

Detta tillägg lyfter fram initiativ som främjar tillit mellan invånare. Kontakt mellan personerna kan ske via en mellanhand eller direkt, både digitalt och fysiskt. Ett exempel är en förening där privatpersoner lånar andra privatpersoners bilar och har direkt kontakt med varandra.

• Gratis eller till självkostnadspris

Detta tillägg handlar om ekonomisk inkludering. Desto lägre ekonomiska trösklar desto fler kan delta.

• Det finns ett community

Detta tillägg avser att främja gemenskap och deltagande. Ordet community översätts lättast till gemenskap. Ett community kan både vara digitalt och/eller fysiskt. Oftast fördelas makt horisontellt. Relationerna i ett community brukar beskrivas som starkare än affärsrelationer, men svagare än familjerelationer.

• Demokratisk påverkan

Detta tillägg främjar demokrati och deltagande, något som kan ta sig i uttryck i organisationsform eller metoder att bedriva sin verksamhet.

• Öppen data och öppen källkod (open source)

Detta tillägg synliggör tillgång till genererad data och kod som kan vara tillgänglig i olika grad. Öppen källkod och öppen programvara avser oftast datorprogram vars källkod inte är proprietär, utan är tillgänglig att användas, läsas, modifieras och vidaredistribueras för den som vill. Öppna data avser digital information som en kan vidareutnyttja utan att betala avgift eller acceptera annat villkor än att man kan behöva ange källan.

Främja hållbar konsumtion.

Enligt kriterierna ovan har vi inte med köp och sälj, men undantag kan göras för köp av begagnat och att få hjälp att reparera sina saker.

Det är frivilligt för alla lokala redaktörer att införa innehållstyperna  “Second hand-butiker” och “Reparatörer”.