skip

Kriterier

Bakgrund

Smarta Kartan har för avsikt att visa upp den lokala delningsekonomin som de flesta inte känner till. På Smarta Kartan ska du hitta det som annars ofta går under radarn.

Kriterierna togs ursprungligen fram av den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige och Göteborgs Stad med inspiration och stöd från Procommons collaborative economy analytical framework.

Kriterier 4.0

Version 4.0 (senast uppdaterad 28 jan 2022)

1. Underlätta för tillgång framför ägande

Detta kriterium handlar om att synliggöra sakerna vi kan: hyra, dela, byta, låna, ge/få, alltså ej köp och sälj. I vissa geografiska områden listar vi också affärer där det går att köpa begagnat och få reparationer utförda, det här bestäms av den lokala redaktionen. 

På kartan finns inte initiativ där du köper tjänster, såsom hundpassning eller ihopmontering av möbler. Initiativ som både hyr ut och säljer saker så är det hyrdelen som lyfts fram på Smarta Kartan.

När det gäller immateriella resurser som tid och kunskap, så visas endast de verksamheter och aktiviteter där kunskapsutbytet mellan deltagarna är i centrum. Innehållet skall dock passa in i Smarta Kartans övriga utbud (delningsekonomi).

Offentliga och allmänna platser visas bara om de erbjuder tillgång till funktioner eller saker utöver det vanliga — som vanligtvis medför en kostnad. Utegym och gratis bastu faller inom kategorin, medan elljusspår inte gör det.

2. Öppet för alla

Detta kriterium syftar till att motverka diskriminering och främja inkludering.

Öppen för alla innebär öppen oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariation och religion eller annan trosuppfattning. En könsseparatistisk aktivitet är dock godkänd. Detsamma gäller ålder, exempelvis aktiviteter riktade till barn.

På Smarta Kartan kan det även finnas initiativ som endast är öppna för boende i ett kvarter, om det är öppet för alla i kvarteret. Är platsen endast öppen för boende i ett visst hus, anses detta för exkluderande för att vara av värde för Smarta Kartan. Därför innehåller Smarta Kartan inte exempelvis verkstäder som endast medlemmar i en specifik bostadsrättsförening har tillgång till.

3. Det finns lokala deltagare eller användare

Detta kriterium syftar på kritisk massa och lokal förankring. Det finns många olika Facebook-grupper och appar med mera. Smarta Kartan visar endast de som har lokal aktivitet och där det finns lokala deltagare eller användare. En deltagare är med och skapar ett värde exempelvis genom att byta något med någon annan, medan en användare ofta tar del av något genom att hyra, och är vanligtvis mer passiv än en deltagare. Därför två begrepp för att beskriva dessa två typer av roller.

4. Småskalighet och lokal närvaro

Detta kriterium syftar på att Smarta Kartan lyfter de tjänster och initiativ som är småskaliga, men även att det ska finnas en eller flera personer att kontakta lokalt.

5. Inte allmänt känt

Detta kriterium syftar till att Smarta Kartan visar de tjänster och initiativ som inte är allmänt kända och ofta går under radarn. Det betyder att Smarta Kartan inte listar verksamheter och tjänster som allmänheten redan kan antas känna till.


Tillägg

Verksamheterna på Smarta Kartan får gärna uppfylla även följande tillägg.

• Bidrar till mellanmänsklig tillit

Detta tillägg lyfter fram initiativ som främjar tillit mellan invånare. Kontakt mellan personerna kan ske via en mellanhand eller direkt, både digitalt och fysiskt. Ett exempel är en förening där privatpersoner lånar andra privatpersoners bilar och har direkt kontakt med varandra.

• Gratis eller till självkostnadspris

Detta tillägg handlar om ekonomisk inkludering. Desto lägre ekonomiska trösklar desto fler kan delta.

• Det finns ett community

Detta tillägg avser att främja gemenskap och deltagande. Ordet community översätts lättast till gemenskap. Ett community kan både vara digitalt och/eller fysiskt. Oftast fördelas makt horisontellt. Relationerna i ett community brukar beskrivas som starkare än affärsrelationer, men svagare än familjerelationer.

• Demokratisk påverkan

Detta tillägg främjar demokrati och deltagande, något som kan ta sig i uttryck i organisationsform eller metoder att bedriva sin verksamhet.

• Öppen data och öppen källkod (open source)

Detta tillägg synliggör tillgång till genererad data och kod som kan vara tillgänglig i olika grad. Öppen källkod och öppen programvara avser oftast datorprogram vars källkod inte är proprietär, utan är tillgänglig att användas, läsas, modifieras och vidaredistribueras för den som vill. Öppna data avser digital information som en kan vidareutnyttja utan att betala avgift eller acceptera annat villkor än att man kan behöva ange källan.

Främja hållbar konsumtion.

Enligt kriterierna ovan har vi inte med köp och sälj, men undantag kan göras för köp av begagnat och att få hjälp att reparera sina saker.

Det är frivilligt för alla lokala redaktörer att införa innehållstyperna  “Second hand-butiker” och “Reparatörer”.